EN

1966,The 1st~1975,The 10th Prize Winners

1966,1st Competition ThemeBuilding Using Large Plate Glass

First Place

Kan Izue

Judges

Hajime Shimizu

Ryuichi Hamaguchi

Kiyoshi Seike

Yo Ikebe

1967,2nd Competition ThemeCommercial Building Using Large Plate Glass

First Place

Toshinori Fukaya

Shotaro Nakayama

Judges

Hajime Shimizu

Shoichi Sano

Junzo Yoshimura

Ryuichi Hamaguchi

Yoshinobu Ashihara

Shoji Hayashi

1968,3rd Competition Theme
Exhibition Pavilion on the Competition Theme "The Future of Glass"

First Place

Yukio Eguchi

Shoji Tasaka

Kozo Uchida

Minoru Takada

Toshihide Taji

Judges

Togo Murano

Motoo Take

Ryuichi Hamaguchi

Kiyoshi Seike

Yoshinobu Ashihara

Shoji Hayashi

1969,4th Competition ThemeDrive-in Restaurants

First Place

Yosuke Otomo

Senzo Ishii

Sadayuki Shirahige

Judges

Togo Murano

Motoo Take

Ryuichi Hamaguchi

Yoshinobu Ashihara

Masato Otaka

Shoji Hayashi

1970,5th Competition ThemeGlass-Enclosed Artificial Environments

First Place

Ken Sakurai

Masatoshi Dosawa

Masao Azegami

Judges

Togo Murano

Motoo Take

Ryuichi Hamaguchi

Fuminaga Kiyoda

Takekuni Ikeda

1971,6th Competition ThemeShopping Center Using Glass

First Place

Takashi Ito

Tomohito Okuhira

Kazuo Iwamura

Yoshikuni Oikawa

Reiji Obase

Haruo Ueno

Judges

Hajime Shimizu

Togo Murano

Motoo Take

Fuminaga Kiyoda

Takekuni Ikeda

Shinichi Okada

1972,7th Competition ThemeCommunity Plaza

First Place

Norihisa Yokouchi

Koichi Yoshitome

Shuji Miura

Judges

Togo Murano

Kiyoshi Seike

Kisaburo Ito

Takekuni Ikeda

Shinichi Okada

1973,8th Competition ThemeLeisure Village Clubhouse

First Place

Taiki Tomatsu

Hiroshi Imai

Etsuo Fujisaki

Ryuichi Takeuchi

Judges

Togo Murano

Kenzo Tange

Motoo Take

Kisaburo Ito

Takekuni Ikeda

Shinichi Okada

Minoru Takeyama

1974,9th Competition ThemeModern Museum in a Natural Environment

First Place

Koichi Ito

Judges

Kenzo Tange

Motoo Take

Kisaburo Ito

Takekuni Ikeda

Fumihiko Maki

Shinichi Okada

1975,10th Competition ThemeBeautiful Glass Architecture

First Place

Per Morten Wik

Gisle Jakhelln

Dag Neiden

Nicolas Bailey

Judges

Kenzo Tange

Motoo Take

Kisaburo Ito

Takekuni Ikeda

Fumihiko Maki

Shinichi Okada

Back to List

Copyright © Central Glass Co., Ltd. All rights reserved.

1966,1st Competition ThemeBuilding Using Large Plate Glass

Close

1967,2nd Competition ThemeCommercial Building Using Large Plate Glass

Close

1968,3rd Competition ThemeExhibition Pavilion on the Competition Theme "The Future of Glass"

Close

1969,4th Competition ThemeDrive-in Restaurants

Close

1970,5th Competition ThemeGlass-Enclosed Artificial Environments

Close

1971,6th Competition ThemeShopping Center Using Glass

Close

1972,7th Competition ThemeCommunity Plaza

Close

1973,8th Competition ThemeLeisure Village Clubhouse

Close

1974,9th Competition ThemeModern Museum in a Natural Environment

Close

1975,10th Competition ThemeBeautiful Glass Architecture

Close

pageTop